Download als PDF

Deze Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die aan Boeder Incasso zijn verstrekt na 10-2-2019. Op de tot en met die datum verstrekte opdrachten zijn van toepassing de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en Tarieven.

1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Boeder b.v., mede handelend onder de naam Boeder Incasso, zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

2. Definities
- Boeder Incasso is een gerechtsdeurwaarderskantoor in Nederland.
- Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Boeder Incasso een opdracht verstrekken.
- Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.
- Ambtelijke werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.
- Niet-ambtelijke werkzaamheden, zijn alle door Boeder Incasso te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van credit-management,  incasso-werkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

3. Aanvaarding
Een aan Boeder Incasso verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Boeder Incasso is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3 Een opdracht voor incasso, gerechtelijke procedure of executie zal behoudens nadere instructies of afspraken worden aanvaard als algemene en allesomvattende opdracht waarbij Boeder Incasso zonder tussentijds overleg of voorafgaande toestemming, tijdens het:
- incassotraject: zorg draagt voor het gehele buitengerechtelijke invorderingstraject en dit naar beste inzicht en vermogen uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap kan inkleden;
- gerechtelijke traject: zorg draagt voor de gehele gerechtelijke procedure naar beste inzicht en vermogen uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap;
- executietraject: zorg draagt voor een volledig executietraject dat naar beste inzicht en vermogen uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap door Boeder Incasso zal worden ingericht.

4.4 Het staat Boeder Incasso vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Boeder Incasso als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.5 In het geval dat Boeder Incasso de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

4.6 Op Boeder Incasso rust geen resultaatsverplichting. Boeder Incasso voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Boeder Incasso geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten.

4.7 Door Boeder Incasso opgegeven termijnen voor dienstverlening door Boeder Incasso of derden zijn geen fatale termijnen. Boeder Incasso is niet aansprakelijk bij overschrijding van deze termijnen.

4.8 Boeder Incasso is niet verplicht door opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken te bewaren of terug te geven, behalve originele gerechtelijke stukken en onderhandse en authentieke akten.

4.9 Indien de opdrachtgever de overeenkomst of de behandeling van een specifiek dossier wenst te beëindigen, zal dit op gemotiveerde gronden moeten geschieden.

4.10 Boeder Incasso mag de behandeling van een specifiek dossier beëindigen als zij het maken van verdere kosten niet meer verantwoord of zinvol acht.

4.11 Boeder Incasso mag een al in gang gezette behandeling opschorten en de overeenkomst ontbinden, als opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Onder meer als opdrachtgever niet op eerste verzoek van Boeder Incasso zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen, of een voorschot of tussentijdse declaratie niet betaalt.

5 Intellectuele rechten

5.1 Aan Boeder Incasso komen toe de rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot producten van de geest (zoals teksten, stukken, adviezen, informatie, werkwijzen, software)) die Boeder Incasso gebruikt, heeft gemaakt of aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever respecteert deze rechten.

5.2 Het is opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze producten daartoe uitdrukkelijk zijn bestemd.

5.3 Per overtreding van een van de bepalingen van dit artikel verbeurt opdrachtgever een boete van € 500,00 met een maximum van € 10.000,00. Als er sprake is van een voortdurende overtreding verbeurt opdrachtgever per dag een boete van € 500,00 tot een maximum van € 10.000,00. Daarnaast kan Boeder Incasso aanspraak maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

6. Tarieven
6.1 Boeder Incasso berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

6.2 Boeder Incasso heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of  Boeder Incasso ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

6.3 Boeder Incasso is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

6.4 Boeder Incasso is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Boeder Incasso mag de tarieven voor ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in de tarievenlijst jaarlijks per 1 januari indexeren volgens artikel 14 van het Besluit Ambtshandelingen Tarieven Gerechtsdeurwaarders (Btag). De door de KBvG in het kader van de Wet doorbelasting kosten toezicht en tuchtrecht aan Boeder Incasso in rekening gebrachte kosten worden via een opslag per exploot aan de opdrachtgever doorbelast.

6.5 Een kostenbegroting van Boeder Incasso is niet meer dan een inschatting. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

6.6 Indien en voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt voor de juridische dienstverlening van Boeder Incasso een honorarium berekend op grond van gewerkte uren. Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief van € 180,00 tenzij schriftelijk een ander tarief is overeengekomen. Voor de berekening van de bestede tijd wordt gerekend in tijdseenheden van zes minuten. Tijdsbestedingen kleiner dan zes minuten worden naar boven afgerond.

6.7 Als er door Boeder Incasso voor opdrachtgever geld wordt geïncasseerd, heeft Boeder Incasso naast het honorarium recht op provisie als vermeld in de tarievenlijst. Er is geïncasseerd als er ten behoeve van eiser is betaald nadat de opdracht aan Boeder Incasso is verstrekt. Er is ook betaald als er door eiser wordt gecrediteerd, zaken retour worden genomen of een andere wijze van voldoening wordt geaccepteerd.

6.8 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen veertien dagen na factuurdatum bij Boeder Incasso te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever terzake vervallen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Boeder Incasso is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden of alsnog zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

7.2 Boeder Incasso is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

7.3 Door Boeder Incasso wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. Boeder Incasso is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Boeder Incasso tegen aanspraken van derden in verband met de voor opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden. Zij zal ook de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die Boeder Incasso te dezer zake zal maken, vergoeden.

7.5 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

8. Voorschotten
8.1 Boeder Incasso is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

8.2 Boeder Incasso is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Boeder Incasso voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8.3 Opdrachtgever verstrekt aan Boeder Incasso de doorlopende volmacht om de ontvangsten die Boeder Incasso op haar kwaliteitsrekening houdt voor de opdrachtgever uit te splitsen. Boeder Incasso mag een deel van de voor de opdrachtgever geïnde gelden onder zich houden als voorschot. Opdrachtgever staat Boeder Incasso toe verrekening toe te passen tussen de gesaldeerde positie van verschillende eisers waar opdrachtgever voor optreedt. Opdrachtgever verleent namens deze schuldeisers toestemming daarvoor en staat daarvoor in.

8.4 Boeder Incasso hoeft geen werkzaamheden te (laten) verrichten zolang een voorschot niet is betaald.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de WSNP, beslag of surseance van betaling van opdrachtgeverzijn vorderingen van Boeder Incasso direct opeisbaar.

9. Betaling
Voldoening van al hetgeen aan Boeder Incasso verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat Boeder Incasso haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

10. Buitengerechtelijke kosten
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom onder andere de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Boeder Incasso aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Boeder Incasso wordt voldaan.

b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Boeder Incasso in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €  40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

11. Geschillen
11.1 Op de rechtsverhouding tussen Boeder Incasso en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Boeder Incasso heeft een klachtenregeling zoals weergegeven op de website.

11.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen desgewenst voorgelegd aan de gewone rechter van de plaats van vestiging van Boeder Incasso (Haarlem), zijnde de Rechtbank Noord-Holland.

11.3 Alle overige door opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de

nakoming van haar verplichtingen door Boeder Incasso dienen schriftelijk, binnen één maand nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Boeder Incasso te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever terzake vervallen. Als een klacht wordt gemeld, schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

II       Tarieven voor cliënten zoals behorende bij de algemene voorwaarden
van Boeder Incasso.

Definities

De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso. Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Basisvergoeding
In zaken, waarin Boeder Incasso een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 50,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

Incassoprovisie
De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel. Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 266,60 of minder is geïncasseerd, brengt Boeder Incasso de cliënt een minimumbedrag van € 50,00 aan incassoprovisie in rekening, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in art. 5.2, in welk geval onderstaande tarieventabel (geïncasseerd) van toepassing is. Voor zaken waarin meer dan € 266,60 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie cumulatief in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt.

HOOFDSOM

INCASSOPROVISIE (% van hoofdsom)

€ 2.500,- of minder

15 % (minimum € 50,00)

Meer dan € 2.500,- t/m € 5.000,-

10 %

Meer dan € 5.000,- t/m € 10.000,-

5 %

Meer dan € 10.000,- t/m € 200.000,-

1%

Meer dan € 200.000,-

0,5 % (maximum € 6.775,00)

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan Boeder Incasso verschuldigd een honorarium van € 180,00 per uur. Boeder Incasso is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.


III      Tarieven voor in Nederland gevestigde tussenpersonen zoals behorende bij de algemene voorwaarden van Boeder Incasso

Definities
De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten.

Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de gerechtsdeurwaarder, de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Basisvergoeding
In zaken, waarin Boeder Incasso een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 50,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

Rolwaarneming
Voor de waarneming van rolzittingen bij de Rechtbanken, sector kanton, is door opdrachtgever verschuldigd:

voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 50,00, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is. Voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 25,00. Voor het voorbereiden en bijwonen door een van de gerechtsdeurwaarders zelf, dan wel een gekwalificeerde kracht van Boeder Incasso, van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 180,00 per uur.

Afwikkelingskosten
Voor de afwikkeling van executoriale titels en bij betalingen voordat een executoriale titel is verkregen:

Grondslag voor de afwikkelingskosten

Percentage

Over het eerste tot € 10.000,00

4,5 %

Over het meerdere boven € 10.000,00

2,5 %

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan Boeder Incasso verschuldigd een honorarium van € 180,00 per uur. Boeder Incasso is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.


IV Voor zowel de cliënten van Boeder incasso als de in Nederland gevestigde tussenpersonen als de volgende Ambtelijke kosten en Verschotten

De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.

Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.

Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan Boeder Incasso is te wijten, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht.

Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die, Boeder Incasso in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt Boeder Incasso, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviserings- of overeengekomen uurtarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.